บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานบริการสำหรับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เตรียมความพร้อมเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 
 

 

§   ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

§   Pre-Audit ก่อนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบ

§   วางระบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายใน

§   จัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน

§   จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

§   จัดการระบบบัญชีและหลักการบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

§   ช่วยในการจัดทำงบการเงินและให้คำปรึกษาการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีฯได้ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและลดประเด็นจากการตรวจสอบ

§   จัดโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯหรือเพื่อรองรับตามความต้องการของผู้บริหาร หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นพร้อมทั้งแนะนำ/จัดหาที่ปรึกษาการเงิน(FA) ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license)

§   การบริการประสานงานกับ ที่ปรึกษาการเงิน(FA),ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(SEC license), นักกฎหมาย,ผู้ประเมินต่างๆ ฯลฯ

§   จัดหาแหล่งเงินทุน แนะนำจัดหานักลงทุนเงินกู้ต่างๆทั้งจากบุคคลและสถาบันการเงิน