บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีสหกรณ์

 
 

บริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมบัญชีสหกรณ์กำหนด

โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะทำการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ง ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบ ปฏิบัติและจรรยาบรรณของผู้สอบ บัญชีสหกรณ์ การขอคำปรึกษาแนะนำด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี - ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ โดยไม่ถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนหรือไม่อยู่ ระหว่างการงวดเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และรับงานไม่เกิน 5 สหกรณ์ ต่อปีบัญชี

การสอบบัญชีสหกรณ์” หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร ประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่น ๆ ตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่ จำเป็น ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพได้กำหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นโดยอิสระและเที่ยง ธรรมต่องบการเงินที่สหกรณ์จัดทำขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน และผล การดำเนินงานของสหกรณ์โดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการเสนอข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ อันเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์” หมายถึง บุคคลที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

1.           ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการ สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) การปฏิบัติการ (Operational Audit) และการบริหารงาน (Management Audit) ของสหกรณ์

2.           ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียน    คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียน สหกรณ์ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.          ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้องและเป็นธรรม

4.          ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องวางแผน และปฏิบัติงานโดยใช้ วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพต่อข้อมูลของสหกรณ์ ตลอดจนต้อง กำหนดขอบเขตวิธีการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมและรัดกุม

5.          การสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 หมวด 4 ว่าด้วยการชำระบัญชี รวมทั้งคำแนะนำวิธี ปฏิบัติในการชำระบัญชีของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

6.          ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ระเบียบ คำแนะนำ ในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ข้อ

7.          ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

8.          ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดคำแนะนำในการจัดทำและเสนอ รายงานการสอบบัญชีสหกรณ์