บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบบัญชีและบริการเกี่ยวเนื่อง

 
 

 

§  ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

§  ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน

§  ตรวจสอบกรณีพิเศษตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

§  การตรวจสอบอื่นๆ ทางด้านภาษีและอากร และแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร

§  แก้ปัญหาการปิดงบการเงิน