บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้นที่ 2,500 บาท/เดือน

รูปแบบการให้บริการของเรา


  ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี วางแผนภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

 

   จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด  

 

  บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

 

  คำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งกรม สรรพากร

 

 จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

 

  จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน

 

  จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

 

  จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี สำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร

 

 

 เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร

 

  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

 

 

 ...............................................................................................................................................................................................