บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทีมงานของ AMTaudit

 
 

 

 

 

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา / การอบรม

 

การดำรงตำแหน่ง / ประสบการณ์ทำงาน

 

นายสุพจน์ ปานน้อย

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี (Audit)

มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

 

Mini Master of Business Economics

(MBE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Certified Public Accountant (CPA)

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2550

 

Certified Public Tax Accountant  

ผู้ตรวจสอบและรับรองภาษี (CPTA)

กรมสรรพกร ปี 2552 

 

ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2559

 

Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 48/2559)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 

Directors Accreditation Program (DAP)

Advanced Audit Committee Program(AACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

( IOD) Class 119/2558, Class 27/2560

 

Smart Professional Entrepreneur (SPE)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

( DBD) Class 2/2558 

 

ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ  
ปี
2558 (DBD) 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด

บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในและวางระบบ

ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน (ปี 2557 – ปัจจุบัน)

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมคทูวิน การ์เม้นท์ จำกัด

 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ปี 2553 – 2557)

บริษัท เอ็มทีเอส โกล์ด จำกัด

 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ (ปี 2552 - 2553)

บริษัท เอ เอ ซี ออดิท เฟิร์ม จำกัด

 

หัวหน้างานตรวจสอบ (ปี 2547 – 2552)

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด  

 

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน (CFO)

บริษัท อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด

 

ประสบการณ์ด้านการสอน

อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัย รามคำแหง