บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร

 
 

 

¡  วางระบบบัญชี

บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง               การออกแบบเอกสารและจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

¡  วางแผนภาษีอากร

แนะนำการวางแผนจัดโครงสร้างการเสียภาษีอากรของกลุ่มบริษัทหรือของบริษัท เพื่อให้                        การเสียภาษีอากรถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

¡  ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

 

¡  บริการด้านการบัญชีอื่น

การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี ฯลฯ