บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบ

 
 

 

บริการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

¡  ระบบควบคุมภายใน

     จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Manual)  ผังงาน (Flowchart) โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) นโยบาย (Policy) เช่น นโยบายด้านบัญชีและการเงิน (การจ่ายเงิน เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย ฯลฯ) นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายฝ่ายบุคลากร นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านกฎหมาย เงื่อนไขอำนาจอนุมัติ

      ระบบ ERP (ถ้ามี) แนะนำ ERP ที่เหมาะสม และระบบควบคุมภายใน รวมถึงมีส่วนร่วมในการขึ้นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ         

¡  ด้านบัญชี

      ให้คำแนะนำในเรื่องหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ระบบบัญชี วิธีการทางบัญชี แนะนำด้าน Technical ทางด้านการบัญชี และการปิดงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี และเป็นไปตามเงื่อนไขของกิจการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       งานปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และตรงความต้องการของผู้สอบบัญชี เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

       วางแผนและติดตาม แก้ไขอุปสรรคในการปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาสและประจำปี ร่วมกับฝ่ายบัญชีให้ทันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

¡  ด้านงบการเงิน

      แนะนำในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมประจำไตรมาส ประจำปี แนะนำในการจัดทำงบการเงินรวมเสมือนย้อนหลัง กรณีมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น รวมถึงแนะนำการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของผู้สอบบัญชี           

¡  ด้านการให้คำปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    ช่วยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ Filling ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน

    ให้คำปรึกษาในด้านการเตรียมตัว วิธีการต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

      แก้ปัญหา และจัดโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร รวมทั้งรายการ Conflict ต่างๆ  โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน

      ให้คำปรึกษาในการจัดหาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) รวมทั้งตำแหน่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

       ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกำหนดการของกระบวนการต่างๆ ที่ต้องมี เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ การสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกลต. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

¡  งานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

    จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Flow Chart เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมภายใน และที่จำเป็นในการยื่น Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

¡  งานด้านการจัดระบบควบคุมภายใน

    เพื่อป้องกันการทุจริตและเกิดข้อผิดพลาด

  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น

    เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

      ระบบงานที่สำคัญที่จะดำเนินการให้มีระบบควบคุมภายใน

          -  ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

          -  ระบบงานบัญชีและการเงิน 

          -  ระบบผลิต และการบริหารสินค้าคงคลัง

          -  ระบบการจ่ายเงิน และบันทึกเจ้าหนี้

          -  ระบบรายได้จากการขาย และบริการ

          -  ระบบการรับเงิน และบันทึกลูกหนี้

          -  ระบบงานทรัพยากรบุคคล

          -  ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร

          -  ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   

 

บริการที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบ

¡  ตรวจสอบภายใน ลดความรั่วไหล สูญเปล่าในองค์กร

บริการด้านการวางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ไม่พร้อมจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของลูกค้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินองค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

¡  ตรวจสอบกรณีทุจริต

เป็นการตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ค้นพบข้อทุจริตดังกล่าวและลูกค้าสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง