บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

TFRS for NPAEs

 
 

 

Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) :

ขอสอบถามเรื่อง การจัดทำงบการเงินที่ต้องมีการเปรียบเทียบงบการเงินปีปัจจุบันกับงบการเงินปีก่อน แต่เนื่องจากในปี 2559 นิติบุคคลได้มีการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดมาเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้น การจัดทำงบการเงินที่ต้องมีการเปรียบเทียบงบการเงินในส่วนของ "ทุน" ในหมวด หนี้สินและส่วนของเจ้าของ จะทำการแสดงรายการอย่างไร และ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดงรายการอย่างไร

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

 

ตามที่ท่านได้ถามมานั้น เนื่องจากทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนและทุนเรือนหุ้นของผู้ถือหุ้น เป็นรายการที่มีความแตกต่างในทางกฎหมาย จึงไม่สามารถจัดประเภทเป็นรายการเดียวกันที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันได้

ดังนั้น หากในระหว่างปี มีการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด กิจการต้องลงรายการในบัญชีตามเนื้อหาของรายการที่เกิดขึ้น เช่น

Dr.  ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

      Cr. ทุนเรือนหุ้น

และแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน มาเป็นทุนเรือนหุ้นใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในแบบที่ 2 ของรูปแบบรายการย่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด (ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔) และควรเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรสภาพดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจเนื้อหาสาระของรายการได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดในข้อกฎหมายได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ 2.2 (7))

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการนำส่งงบการเงินในปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดให้กิจการนำส่งผ่านระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และเพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น ขอให้ท่านปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลรายการดังกล่าวในงบการเงินตามระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่อมิให้มีปัญหาในการนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์

และขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

 

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit