บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน

 
 

 

Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ผลประโยชน์ของพนักงาน : การบันทึกบัญชีจากการคำนวณภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน           

            เนื่องจากบริษัทไม่เคยมีนโยบายเรื่องเกษียณอายุมาก่อน เมื่อมีการประกาศใช้ พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 นั้น

            บริษัทได้คำนวณผลกระทบจากประมาณการหนี้สินได้ดังต่อไปนี้ ผลกระทบที่ผ่านมาจนถึง 31/12/2560 = 20.6ล้านบาท ส่วนผลกระทบของปี 2017 = 2.ล้านบาท

            คำถาม

            บริษัทต้องปรับปรุงจำนวน 20.6 ล้านบาท กับกำไรสะสมต้นงวด และปรับปรุงจำนวน 2.4 ล้านบาท กับงบกำไรขาดทุนของปี 2017 หรือปรับปรุงกับงบกำไรขาดทุนของปี 2017 ทั้งจำนวน 23 ล้านบาท

(คำถามเดือนมกราคม - มีนาคม 2561)

 

      ในกรณีที่ท่านถือปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs ท่านต้องพิจารณาก่อนว่าในปีที่แล้วที่ได้มีการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานไว้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ หากไม่ได้ประมาณการไว้ ท่านต้องปรับย้อนหลัง คือปรับกำไรสะสมย้อนหลังเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตที่ไม่ได้บันทึกไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 51 และ 65 ของ TFRS for NPAEs ดังนี้  

            ข้อผิดพลาด

            51. ข้อผิดพลาดในงวดก่อน หมายถึง การละเว้นแสดงรายการและการแสดงรายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินของกิจการในงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดก็ตาม ซึ่งมูลค่าดังกล่าว (ก) มีอยู่ในงบการเงินของงวดก่อนที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ (ข) สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถหาข้อมูลได้ และนำมาใช้ในการจัดทำและแสดงรายการในงบการเงิน ข้อผิดพลาดดังกล่าวรวมถึงผลกระทบจากการคำนวณผิดพลาด ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี การมองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาดและการทุจริต

            65. กิจการต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญของงวดก่อน โดยปรับย้อนหลังในงบการเงินฉบับแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากที่พบข้อผิดพลาดโดย

            65.1. การปรับงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้น หรือ

            65.2. หากข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีก่อนงวดบัญชีแรกสุดที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ กิจการต้องปรับปรุงยอดคงเหลือยกมาต้นงวดของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงินงวดแรกสุดที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

            แต่หากประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ให้ท่านใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

            ในกรณีที่บริษัทประมาณการหนี้สินขึ้นมาเนื่องจากมีภาระผูกพันในทางกฎหมาย กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินหากเป็นไปตามย่อหน้าที่ 304 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้

            304. ประมาณการหนี้สินจะต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
            304.1. กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
            304.2. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
            304.3. สามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

            การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

            50. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหมายถึง การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ หนี้สิน หรือจํานวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิม การเปลี่ยนแปลงประมาณการ จึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด

            62. กิจการต้องรับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ด้วยการรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชีสําหรับงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

 

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit