บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

จดหมายแจ้งเตือนผู้สอบบัญชี

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

จดหมายแจ้งเตือนเรื่องการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีที่มีการปฏิบัติงานสอบบัญชีเมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 นั้น เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการดาเนินการเร่งรัดในเรื่องการกำกับดูแลใช่หรือไม่?

 

ปี 2559 เป็นปีที่สองที่สภาฯ ได้บังคับใช้ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 จดหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่สภาฯ ต้องการให้ผู้สอบบัญชีได้ตระหนักถึงขั้นตอนที่สำคัญก่อนการลงนามในงบการเงิน ป้องกันการหลงลืมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน หากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ก็มิได้มีสิ่งใดที่ต้องกังวล

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit