บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ :

            ในกรณีอาคารที่ทำการ ที่ได้มีการสร้างอาคารและติดตั้งไฟฟ้าในครั้งแรก ซึ่งปัจจุบันสภาพสายไฟฟ้าภายในอาคารเก่ามาก เนื่องจากไม่ได้มีการเดินสายไฟใหม่เลย ผ่านมาประมาณ 40-50 ปี แล้ว ปัจจุบัน จะมีการรื้อระบบไฟฟ้าเก่า เพื่อเปลี่ยนเป็นระบบไฟใหม่ โดยรื้อสายไฟเก่าออกทั้งหมด  เพื่อให้รับโหลดกำลังไฟฟ้า ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีกำลังพอเพียง โดยเดินสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด รวมถึงติดตั้งระบบสายไฟลงดิน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าโคมไฟฟ้า โดยใช้ หลอดไฟ LED ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 800,000 กว่าบาท

            จึงไม่แน่ใจว่าในการบันทึกบัญชี จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุน หรือ ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์เพิ่มค่ะ ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องแยกระบบไฟฟ้า ระบบประปา และนำไปคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน 

 

(คำถามเดือนมิถุนายน-กันยายน 2558)

 

  1. การบันทึกบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 12-14 หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 131 ถึง 133 ซึ่งโดยปกติ หากสินทรัพย์ที่นำมาเปลี่ยนแทนมีอายุการให้ประโยชน์แก่กิจการมากกว่า 1 ปี ให้รับรู้ส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ และให้ตัดรายการสินทรัพย์เก่าที่ถูกเปลี่ยนแทนด้วยมูลค่าตามบัญชีที่ยังเหลืออยู่ออก
  2. การบันทึกต้นทุนสินทรัพย์ให้แยกตามลักษณะการให้ประโยชน์ และอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นส่วนของไฟฟ้า และส่วนของน้ำประปาต้องคิดค่าเสื่อมราคาแยกส่วนกันตามหลักบัญชี Component accounting
  3. อายุการให้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 56-57 หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 144 โดยให้พิจารณาว่า สินทรัพย์ตามส่วนประกอบที่เปลี่ยนแทนนั้นจะมีอายุในการให้ประโยชน์แก่บริษัทกี่ปี โดยไม่จำเป็นต้องเท่ากับอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ เช่น หากพิจารณาว่าสายไฟติดอยู่กับอาคารที่มีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 7 ปี ก็อาจถือได้ว่าสายไฟจะมีอายุการให้ประโยชน์เท่ากับ 7 ปีตามสินทรัพย์หลัก แม้โดยปกติ อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสายไฟจะมากกว่า 7 ปีก็ตาม โดยยืนอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า สิ้นปีที่ 7 จะไม่สามารถนำสายไฟนั้นไปใช้กับสินทรัพย์อื่นได้อีก ในทางกลับกัน หาก ณ วันที่เปลี่ยนระบบไฟ อาคารมีอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ 20 ปี ซึ่งนานกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสายไฟจำนวน 10 ปี ก็ให้ถือว่าอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์คือ 10 ปี ตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

 

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit