บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

Internal Auditor

 
 

 Internal Auditor

Internal Auditor หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นอาชีพนักตรวจสอบภายใน   โดยบริษัทต้องมีข้อกำหนดของการจัดการให้เป็นไปตาม มาตรฐานISO 90001 และ ISO 14001 หรือระบบการจัดการอื่นๆต้องมีการตรวจติดตามภายใน จึงต้องมีนักตรวจสอบแบบ Internal Audit ที่มีความรู้ความสามารถ เช่น มีความรู้เรื่อง ภาษีอากร การเงินการบัญชี กฎหมาย และด้านธุรกิจ พอสมควร และต้องได้รับมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ CIA หรือ Certified Internal Auditor

นักตรวจสอบแบบ Internal Auditor จะทำหน้าที่เหมือนเน้นดูภาพรวมขององค์กร เหมือนผู้ช่วย CEOดูประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร  ความเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบเรื่องการทุจริตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กร

โดยมีขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้

1.    ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับว่ามีการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

2.    ตรวจดูความสมบูรณ์ของสารสนเทศ การเงินการดำเนินงาน   ด้านการบัญชีว่ามีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่

3.    ตรวจสอบวิธีการป้องกันทรัพย์สินว่ามีความเหมาะสม และพิสูจน์ได้ว่ามีการมีการใช้จริง และดูว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4.    ตรวจสอบอย่างระเอียดรอบคอบ ว่าระบบที่วางไว้เป็นไปตามนโยบาย แผนที่ได้กำหนดและวางไว้ และมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้าง

5.    ตรวจสอบประสิทธิผลความเหมาะสมและระบบการควบคุมภายในองค์กร

มารู้จักประเภทการตรวจสอบภายในกันบ้างค่ะ ซึ่งจะแบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1.         Financial Auditing คือการตรวจสอบทางการเงิน

2.         Performance Auditing เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน

3.         Management Auditing การตรวจสอบการบริหาร

4.         Compliance Auditing เป็นการตรวจสอบตามข้อกำหนด

5.         Information   System Auditing การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ

6.         Special Auditing การตรวจสอบพิเศษ

 

 

บทความแนะนำ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีทำอะไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=217

ตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=218

จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-821-6928 

fax : 02-115-1486 

ID Line : @amtaudit