บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชีประจำปี ความสำคัญในการบริหารกิจการ

 
 

 ตรวจสอบบัญชีประจำปี ความสำคัญในการบริหารกิจการ

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณทราบดีว่าสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณก็คือการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งงบการเงินนอกจากจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการทราบถึงเงินปันผลที่จะได้รับ  ธนาคารในการพิจารณาให้เงินกู้   ผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นของกิจการนั้น ๆ

            อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ถือหุ้นได้นั้นก็ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี ยังไม่ได้ตรวจสอบอาจมีปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหารที่ไม่สุจริตอาจจัดทำงบการเงินแสดงผลการดำเนินงาน ในด้านที่ดี เพื่อปกปิดความเสียหายหรือ ข้อมูลบางอย่างไว้  งบการเงินอาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น บันทึกบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายไว้เป็นทรัพย์สิน หรือไม่ได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีให้เป็นไป ตามระยะเวลาบัญชี  หรืออาจเปิดเผยข้อมูลและรายการที่ผู้ใช้งบการเงินควรได้รับทราบไว้ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้เปิดเผย นโยบาย การบัญชี หรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีหรือเกิดขึ้นหลังวันสิ้นปี เป็นต้น

            การได้รับตรวจสอบบัญชีประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจสอบงบการเงินประจำปีที่ต้องตรวจสอบงบการเงินที่บริษัทจำกัดจัดทำขึ้นสำหรับใน 1 รอบบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 

 

บทความแนะนำ

รับตรวจสอบบัญชี 2019 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=211

ผู้สอบบัญชี คือ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=212

หน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=213

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit