บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบภายในเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร

 
 

 งานตรวจสอบภายในเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร

ท่านเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เห็นถึงความสำคัญต่อการตรวจสอบภายใน เพราะตระหนักว่าการตรวจสอบภายในเป็น กลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารจัดการองค์กร จากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้กิจการต้องเผชิญภาวะเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และยังผลให้ฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะต้องนำพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้จงได้

               งานตรวจสอบภายใน เป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหารและกิจการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้

การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญ เนื่องจากการตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นอาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขายและการเก็บเงิน การปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

จากการดำเนินการที่มีมากมายดังที่ได้กล่าวไปทำให้ฝ่ายบริหารอาจจะไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเพื่อลดปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการหารายชื่อบริษัทตรวจสอบภายในที่มีศักยภาพก็หาได้ไม่ยาก จึงทำให้หลายๆองค์กรใช้บริการกับบริษัทเหล่านี้

 

 

บทความแนะนำ

การบันทึกบัญชีต้นไม้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=193

การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=194

ค่าเสื่อมราคาควรจะต้องเริ่มคำนวณวันไหน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=195

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

 

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

 

(Audit & Assurance Services)

 

Office : 02-821-6928 

fax : 02-115-1486 

 ID Line : @amtaudit