บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายในที่ดี

 
 

 

การควบคุมภายในที่ดี

การจัดให้มีการควบคุมภายในทางด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานทางด้านบัญชีและการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ การบันทึกรายการเพื่อดูแลรักษาสินทรัพย์และเอกสารหลักฐานของบริษัท การควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงินที่ควรจัดให้มี ควรเป็นดังนี้

1. ควรมีการอนุมัติรายการก่อนที่จะมีการทำรายการ โดยทุกรายการจะต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจตามกฎระเบียบที่กำหนด

2. การควบคุมความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ รายการที่นำมาบันทึกจะต้องเกิดขึ้นจริงสมเหตุสมผล และรายการที่ถูกอนุมัติจะต้องถูกบันทึกอย่างครบถ้วนทุกรายการ เช่น มีเลขที่เรียงลำดับเพื่อการควบคุมครบถ้วน มีช่องสำหรับการบันทึกการอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกบัญชี เป็นต้น

3. การควบคุมทรัพย์สิน ควรกำหนดผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ลงบัญชีและอนุมัติรายการ ควรจัดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและสินทรัพย์ และจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

4. การกระทบยอดบัญชีคุม การกระทบยอดบัญชีคุมกับบัญชีแยกประเภทย่อย ในกรณีมีข้อแตกต่างต้องวิเคราะห์หาเหตุผลจนเป็นที่พอใจและทำรายการปรับปรุงบัญชีตามที่ควรจะเป็น

5. การตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลที่สาม การตรวจสอบยอดตามบัญชีกับใบแจ้งยอดซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอกกิจการ เช่น Bank statement

6. การควบคุมการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยังบัญชีคุมยอด การกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นคนนอกกับการบันทึกบัญชีตรวจสอบรายการ แล้วทำการผ่านรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลงรายการเพิ่มหรือลดในบัญชีแยกประเภทที่ไม่สามารถพบได้

 

 

บทความแนะนำ

ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=187

กิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=188

งานตรวจสอบจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=189

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-821-6928 

fax : 02-115-1486 

ID Line : @amtaudit