บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา

 
 

 บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา

            กระบวนการทำงานในองค์กร ส่วนหนึ่งก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องอขงการวางระบบงานนะครับ เนื่องจากองค์กร ถือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลของการทำงานออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือคาดหวังกันไว้นะครับ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงานหรือวางระบบงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เนื่องจากกระบวนการส่วนหนึ่งในระบบงานที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือระบบงานการเงินและบัญชี ที่มีความจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังในการทำงานตามระยะเวลาที่ผ่านมาให้ได้ เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ ตรวจสอบได้นั่นเองนะครับ นอกจากนี้การดำเนินงานที่มีการวางแผน มีการวางระบบแล้ว การตรวจสอบภายในก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานในองค์กรนะครับ เนื่องมาจากว่า เป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ จึงมีความจำเป็นจะต้องเลือกใช้บริการตรวจสอบภายในและวางระบบโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญงานในด้านการวางระบบงานนะครับ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด โดยบริษัท สำนักงาน  เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ให้บริการในการตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยาเป็นอย่างดี เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

การจ่ายเงินปันผล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=87

การบันทึกบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=88

จดหมายแจ้งเตือนผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=89

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office :  02-821-6928

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit