บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบภายในและวางระบบ

 
 

 งานตรวจสอบภายในและวางระบบ

            การตรวจสอบภายในถือเป็นกระบวนการสำคัญที่บริษัทต่างๆ ต้องมีการถูกตรวจสอบ เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยระบบงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้

  1. ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ระบบงานบัญชีและการเงิน
  3. ระบบผลิต และการบริหารสินค้าคงคลัง
  4. ระบบการจ่ายเงิน และบันทึกเจ้าหนี้
  5. ระบบรายได้จากการขาย และบริการ
  6. ระบบการรับเงิน และบันทึกลูกหนี้
  7. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
  8. ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร
  9. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ก็มีสำนักงานบัญชีที่ให้บริการในเรื่องบัญชีอยู่มากมาย ซึ่งงานบริการตรวจสอบภายในและวางระบบก็ถือเป็นหนึ่งในงานของสำนักงานบัญชีด้วยเช่นกัน โดยงานของที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบมีดังต่อไปนี้

1.      ตรวจสอบภายใน

            วางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ไม่พร้อมจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของลูกค้าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินองค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่าย

2.      ตรวจสอบกรณีทุจริต

            ตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ค้นพบข้อทุจริตดังกล่าวและลูกค้าสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง

            ในการเลือกบริษัทบัญชีที่ให้บริการนั้น ควรพิจารณาทั้งในแง่ของสถิติและจำนวนผู้เคยใช้บริการ รีวิวจากอินเตอร์เน็ต ความน่าเชื่อถือของบริษัทและราคาที่สมเหตุสมผลไม่ถูกหรือแพงจนเกินไปนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

PROFILE AMTAUDIT 2566: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=43

ปิดกิจการเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=44

รับตรวจสอบบัญชี 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=45

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit