บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ระยอง

 
 

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ระยอง

จังหวัดระยอง ถือเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการทางธุรกิจค่อนข้างมากนะครับ การดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทหรือองค์กรถือเป็นอีกโดยที่ว่าเรา เราจะต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผน มีเป้าหมาย และมีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีระบบเพื่อให้สามารถมีการรายงานผล ตรวจสอบภายหลังได้โดยง่ายนะครับ เมื่อมีการดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ลุล่วงไปแล้ว แต่เมื่อเราดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้ว การที่จะให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนั้น ส่วนหนึ่งก็จะต้องมีการสะท้อนปัญหาด้านต่างๆ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นตัวสำหรับปรับกลยุทธ์ ปรับแนวทางในการบริหารงาน เพื่อให้ผลของการทำงานดีขึ้น กระบวนการเหล่านี้ก็จะต้องเกิดจากการตรวจสอบภายในนั่นเอง

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าเราจะให้กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุดนะครับ ก็จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญงาน สามารถเห็นจุด เห็นข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อสะท้อนออกมาให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้ได้ หากใครกำลังมองหา บริษัทที่หนึ่งด้านการตรวจสอบภายในนะครับ บริษัทสำนักงานเอ.ที.เอ็ม. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรในเรื่องงานสำนักงาน บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศนะครับ ที่หนึ่งด้านการตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถรายงานผลออกมาได้แล้วผู้บริหาร สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานได้เลยในแง่ของการบริหารงานนะครับ

 

 

 

 

บทความแนะนำ

ยื่นฟ้องศานทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=52

มาตรการภาษีเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลระทบอุทกภัย 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=53

ประเมินนักบัญชี 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=54

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit