บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การหาผู้สอบบัญชี ด่วน

 
 

 การหาผู้สอบบัญชี ด่วน!

กิจการธุรกิจการค้า ทั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน ต่าง ๆ  จำเป็นต้องยื่นงบการเงินเมื่อสิ้นสุดปีภาษี ภายใน 4 เดือนหลังปิดงบ หรือภายใน 30 เมษายนของทุกปี ต้องมีผู้สอบบัญชี ลงทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการ หากบริษัทหรือห้าง ฯ ใด ไม่มีต้องรีบหาผู้สอบบัญชีให้ได้มิฉะนั้นอาจต้องมีโทษปรับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบหน้าที่บริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีต้องรับรู้ ดังนี้ 

ท่านใดที่กำลัง หาผู้สอบบัญชี ที่มีความชำนาญกิจการทักมาคุยกันได้ครับ

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

1. ต้องทำงบการเงินอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบปี โดยมีผู้สอบบัญชีหนึ่งคน ตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน ทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่ยังมิได้ประกอบกิจการด้วย มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

2. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ภายใน 14 วัน

3. ต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 12 เดือน มิฉะนั้น จะมีความผิดต้องโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ก่อนนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

4. ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้น มิฉะนั้นมีความผิดต้องปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

5. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มิฉะนั้นมีความผิดต้องปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

6. บริษัทที่ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มิฉะนั้นจะมีความผิดปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับกรรมการ ไม่เกินห้าหมื่นบาท

ในกรณีนิติบุคคลไม่จัดส่งงบการเงินประจำปี นอกจากนิติบุคคลจะมีความผิดแล้วกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจก็มีความผิดเช่นเดียวกับนิติบุคคลด้วย

 

 

บทความแนะนำ

บริการตรวจสอบบัญชี 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=46

บริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=47

 บริการตรวจสอบนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=48

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit