บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับวางระบบ และตรวจสอบภายใน

 
 

 รับวางระบบ และตรวจสอบภายใน

การเปิดบริษัท และการดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายกรมสรรพากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องโดยอาจต้องมีที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะมาควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่ใช่ใครก็จะมาทำหรือมารับหน้าที่ได้ง่าย ๆ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี ดังนั้นการให้บริการด้านนี้จึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งต้องมีรูปแบบดังนี้

บริการด้าน การตรวจสอบระบบ การควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน รูปแบบการให้บริการ

1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)

ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Performance Audit)

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)

ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
 รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ
พร้อมคู่มือการทำงาน

- Flow Chart

วิธีการทำงาน

นโยบายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

รายงานสรุปผลการตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดที่อาจตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไข/และการป้องกัน

แผนงานการติดตามผล

2.  ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกสารรายงานประกอบ

ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการทำงานและการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในที่ดี

การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=37

การเตรียมตัวสอบ CPA 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=38

เกี่ยวกับผู้บังคับหลักประกัน 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=39

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit