บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การรับตรวจสอบภายใน

 
 

 2.การรับตรวจสอบภายใน

บริการตรวจสอบภายใน เพื่อการวางระบบบัญชี และการป้องกันการทุจริตเป็นการตรวจสอบภายในซึ่งสามารถกระทำโดยบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก ที่เรียกว่า Outsource ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย ยิ่งต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่มีความโปรงใสโดยการวางระบบการขายหุ้นหรือหรือวางระบบเตรียม IPO อย่างดีเพื่อการตรวจสอบได้ การแนะนำสำหรับผู้ตรวจสอบภายในเป็นการแนะนำหน่วยงานที่ควรรับฟังในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

งานด้านตรวจสอบภายในซึ่งแบ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและการตรวจสอบบริหารงานและตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามที่กิจการต้องการ โดยทีมงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ลดความเสี่ยงในการทุจริต ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการให้บริการ

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

3. เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับการที่ดี

4. เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้ใช้ผลงานตรวจสอบสำหรับการสนับสนุน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอบเขตของการให้บริการ

-          สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ขององค์กร

-     สอบทานและตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำปรึกษาจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมขององค์กร

-          จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

-          เข้าร่วมประชุม สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

 

 

บทความแนะนำ

วิธีการปรับปรุงทางบัญชีให้ตรงตามเงื่อนไขกรมสรรพากร 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=11

เอกสารการสัมมนา มาตรการบัญชีชุดเดียวของสรรพากร 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=12

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 2566 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=13

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit