บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำผู้สอบบัญชี 2564

 
 

 

แนะนำผู้สอบบัญชี 2564

 
 
 

 

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอาคารชุด ที่กำลังหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การตรวจสอบงบการเงินของ นิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท และผลการดำเนินงานสำหรับปี 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ผู้สอบบัญชี ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้สอบบัญชีต้องมีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้สอบบัญชีต้องเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

 

โดย AMTaudit

สำหรับผู้ที่ หาผู้สอบบัญชี 2564 ติดต่อ 021841846