บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

พัฒนาความรู้เพื่องานบัญชี

 
 

 

การทำอาชีพบัญชี จะมีต้องมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมายภาษีอากร มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำเพื่อให้เข้ากับความเป็นจริง ดังนั้นพนักงานบัญชีจึงต้องทำตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆอยู่เสมอด้วยการเข้ารับการอบรมบัญชีซึ่งจะมีการจัดเพื่อพนักงานบัญชี โดยจะมีทั้งการอบรมบัญชีที่เสียเงินและไม่เสียเงินอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งพนักงานบัญชีที่สนใจจะหาความรู้เพิ่มต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิน

หลักการและเหตุผล ในโลกยุคไร้พรมแดน และการสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และ รองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินหรือการบัญชีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน

2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน 

3. เพื่อเป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ทำไมจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน 

2. อธิบายพื้นฐานของงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

3. รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน

4. แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 

5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร เพื่อคำนวณจุดคุ้มทุน

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

พนักงาน ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

 

 

บทความแนะนำ

TSQC1 คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=90

อายุเยอะแล้ว........จะสอบ CPA ได้ไหม? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=25

บริษัทเปิดใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=64

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit