บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ยากหากมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

 
 

 

            หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนแล้วนั้น การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากครับ ซึ่งบริษัทจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน และต้องดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าสู้บริษัทมหาชน เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับ

การเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน มีดังนี้ครับ

1.        เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้

2.        จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.        ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เตรียมระบบควบคุมภายในที่ดี

4.        การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ  เช่น เตรียมระบบบัญชี เตรียมความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี เตรียมความพร้อมให้กับสมุห์บัญชีและ CFO

5.        ให้ความร่วมมือกับ FA และ Auditor จัดให้ FA ทำงานร่วมกับ Auditor Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

นอกจากนี้ ยังต้องมีการเตรียมตัวก่อนยื่นคำขอ โดยต้องศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียน ควรหาบริษัทที่ ให้บริการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ที่มีความชำนาญและเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ดังเช่น AMT AUDIT GROUP  ที่พร้อมจะดูแลคุณให้ก้าวสู่บริษัทมหาชนได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ประเภทของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านวิชาชีพบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=680

ผู้สอบบัญชีอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=430

จ้างบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีดีอย่างไร มาดูกัน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=432

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit