บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประเภทของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านวิชาชีพบัญชี

 
 

 

ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจบัญชี (auditor) คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นสอบบัญชี การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชีครับ ทั้งต้องมีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนดด้วย โดยทั่วไป การจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บุคคลควรมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานควบคุมนั่นเองครับ

ประเภทของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก (external auditor) หรือ ผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย คือกิจการที่ได้รับการติดต่อจากลูกค้าให้ดำเนินงานตรวจสอบเพื่อแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินของบริษัท ปลอดจากการรายงานข้อมูลซึ่งผิดเพี้ยนไปจากสาระสำคัญหรือไม่ หรือเพื่อแสดงความเห็นว่าการรายงานข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปนั้น เกิดจากการทุจริตฉ้อฉล หรือความผิดพลาด ผู้ตรวจสอบภายนอกอาจได้รับมอบหมายให้ต้องแสดงความเห็นในประเด็นที่ว่า การควบคุมภายในของบริษัทต่อการรายงานทางการเงินมีประสิทธิผลหรือนอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือตกลงกันในขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้านั่นเอง ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินอีกด้วย เช่น งานรับรองและให้ความเชื่อมั่น เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบจากภายนอก คือ ความเป็นอิสระจากผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ที่ใช้บริการนั่นเองครับ

ผู้ตรวจสอบภายใน (internal auditor) คือ บุคคลที่ตรวจสอบองค์กรซึ่งว่าจ้างให้ตนเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรซึ่งไม่แสวงหากำไรในทุกอุตสาหกรรม คณะทำงานซึ่งกำหนดมาตรฐานวิชาชีพในด้านนี้และเป็นที่ยอมรับสากล คือ "สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน" หรือ "ไอไอเอ" (Institute of Internal Auditors; IIA) ซึ่งได้นิยามความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า "คือกิจกรรมซึ่งเป็นอิสระในการปรึกษาหารือและรับประกันเป้าหมาย ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร การตรวจสอบภายในนี้ ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบและระเบียบ"

 

 

บทความแนะนำ

การบริการลูกค้าแบบครบวงจรด้านจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=679

ตรวจสอบภายใน? ตรวจเช็คเพื่อสร้างความมั่นใจถึงขีดสุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=421

ก่อนจะเปิดบริษัทอย่าลืมไปปรึกษากับบริษัทที่วางระบบบริษัทก่อนนะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=426

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit