บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาในการเตรียมตัวนำบริษัทของท่านเข้าตลาดหลักทรัพย์

 
 

 

ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งนี้เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มความพร้อมในการแข่งขันนั่นเองครับ

บริษัทที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง และจำเป็นต้องมี ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน ที่มีประสบการณ์ และที่ปรึกษาด้านภาษีอากรที่ดี อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบบัญชีอีกด้วย โดยเฉพาะที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี เพื่อการเตรียมพร้อมของบริษัทครับ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การที่บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Initial public offering: IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน และต้องดำเนินการตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน มีดังต่อไปนี้ครับ

-            เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนตาม พรบ.หลักทรัพย์ ฯ

-            โครงสร้างกรรมการมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล คุณสมบัติและการเลือกกรรมการที่มีทักษะ ประสบการณ์ และเวลาที่จะให้แก่บริษัทได้

-            จัดโครงสร้างธุรกิจ จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-            การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดูความเหมาะสมของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-            เตรียมระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในที่ดี (Check and Balance)

-            การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่าง ๆ

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบบัญชีประจำปี มีประโยชน์อย่างไรหรือ ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=668

หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความถูกต้อง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=501

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในที่มีระดับ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=502

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit