บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านคุณภาพ !!!

 
 

 

ในเชิงปฏิบัติของงานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการหมู่บ้านขาดประสบการณ์บริหารกิจการสาธารณูปโภคและบริการ  งบประมาณรายรับค่าส่วนกลาง มีน้อยกว่ารายจ่ายอันเกิดจากการบริหารการจัดการ เช่น ค่าจ้างรปภ.รักษาความปลอดภัย           ค่าสาธารณูปโภค  ค่าจัดการขยะ การดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง  เป็นต้น ใช่หรือไม่ครับ ?

ดังนั้น การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ  ซึ่งการทำบัญชีให้ถูกต้องตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน หมายถึง ทำตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน อย่างเคร่งครัด ( กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบคุม และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ) อำนาจในการจัดเก็บค่าส่วนกลาง( ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค)  มาตรการในการกำหนดค่าปรับกรณีผู้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค ล่าช้า การแจ้งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีที่สมาชิกไม่จ่ายค่าบำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภคนั้นเองครับ

อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการบริหารงาน “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร” ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายมาบังคับใช้แล้ว ยังจำเป็นต้องจัดระเบียบผู้ซื้อที่ดินจัดสรรบางรายที่ไม่ยอมเคารพในกฎ กติกามารยาทให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้การจัดการดูแลในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีความโปร่งใส การให้มีบริษัท รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามหลักเกณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับ

 

 

บทความแนะนำ

AMT AUDIT GROUP บริษัทตรวจสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=661

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ พัทยา : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=558

การหาผู้สอบบัญชีอิสระ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=506

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit