บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการรับตรวจสอบภายในจากผู้เชี่ยวชาญ

 
 

 

            การบริการรับตรวจสอบภายในมีขึ้น เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ IPO หรือเพื่อการวางระบบเตรียม IPO ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะเป็นผู้รับตรวจสอบภายใน ทั้งที่เป็นคนใน หรือ Out-source ตรวจสอบภายในก็ได้เช่นกันครับ โดยอาจหาได้จากการได้รับคำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน ที่รับมีอาชีพในการบริการตรวจสอบภายในทั่ว ๆ ไปหรือเป็นการเฉพาะเพื่อมาทำการตรวจสอบบริษัทของท่านนั่นเองครับ

เนื่องมาจากบริษัทที่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า Supplier หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และรวมถึงพนักงานในบริษัท ฯ เป็นต้น

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือการวางระบบเตรียม IPO นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ไว้ โดยเน้นให้โครงสร้างของกรรมการต้องมีการตรวจสอบ ถ่วงดุลกัน และกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ซึ่งประกอบไปด้วย

1. สภาพแวดล้อมในการควบคุม (Control Environment)

2. การประเมินในความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. กิจกรรมของการควบคุม (Control Activities)

4. การสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

สำหรับระบบงานหลักที่กิจการควรทำการประเมินและตรวจสอบ อาทิ

วงจรรายได้ (การขายจนถึงการรับชำระเงิน), วงจรรายจ่าย (การซื้อจนถึงการจ่ายชำระเงิน), การบริหารสินทรัพย์ที่เป็นการถาวร (Fixed Asset), การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management), การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR), ระบบสารสนเทศ สำหรับการควบคุมภายในทั่วไป หรือ IT General Control เป็นต้น

ทั้งนี้ทาง AMT AUDIT GROUP นั้น เป็นหนึ่งใน บริษัทที่รับบริการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นทางเลือกที่จะตอบโจทย์ของท่าน ในการนำพาบริษัทของท่านเข้าสู่ IPO นั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

การให้บริการตรวจสอบบัญชี ชลบุรีที่ดีมีคุณภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=651

ถ้าไม่อยากให้มีการทุจริตก็ต้องคอยตรวจสอบให้ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=557

รับตรวจสอบบัญชี ระยอง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=508

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit