บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทรับทำบัญชีทำอะไรบ้าง

 
 

 

        บริษัทรับทำบัญชี เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ว่าจ้างโดยเฉพาะ เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของบริษัทที่ว่าจ้าง จัดทำบัญชีให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบวัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่ตกลงจ้างงานกับที่บริษัทผู้ว่าจ้างไว้ ซึ่งบริษัทรับทำบัญชีนั้นสิ่งสำคัญคือบุคลากรในสำนักงานต้องมีความสามารถเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชีตามระบบบัญชีคู่ รู้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และยังต้องมีความรู้ในด้านภาษีอากร ทั้งนี้บริษัทรับทำบัญชียังคิดราคาค่าบริการตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าในบริษัทต่างๆให้กลับมาใช้บริการอย่างตอเนื่อง

        องค์กรที่ทำงานด้านการบัญชีเหล่านี้ ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อที่จะรองรับการทำงานของบริษัทผู้ว่าจ้างได้อย่างตรงจุด ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเวลาที่กำหนด งานต่างๆจะได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและมีความสมบูรณ์พร้อมในการจัดทำงบประมาณได้อย่างสมบูรณ์

        ขอบเขตหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริษัท ทำ บัญชี มีดังต่อไปนี้

1.      ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด 

2.      จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี, สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

3.      จัดทำงบการเงินรายเดือนครบถ้วนตามที่กำหมายกำหนด

4.      จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54

5.      จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)

6.      จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.      จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)

8.      ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน

9.      ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี วางแผนภาษี ติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจาก กรมสรรพากร (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)

       สำหรับการจัดทำภาษีนั้นขึ้นอยู่กับขอบข่ายของบริษัทนั้นๆว่าจะจัดทำด้วยหรือไม่ ซึ่งบางบริษัทอาจรับจัดทำเพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดค่าบริการ ซึ่งควรคิดราคาให้มีความยุติธรรม เพื่อการทำงานจะสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด ทั้งยังนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือของการทำบัญชีอีกด้วย

 

 

บทความแนะนำ           

ธุรกิจก้าวไกล ผลประกอบการก้าวหน้าหากมีที่ปรึกษาที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=441

7 ทักษะที่ผู้สอบบัญชีต้องมี: https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=206

บริษัทรับทำบัญชีบริการรวดเร็ว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=332

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit