บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ มีประโยชน์อย่างมากต้องบริษัท

 
 

 

            การตรวจสอบบัญชี (Auditing Service) เป็นการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลในรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA)นั่งเองครับ เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำรายงานทางการเงินดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินจำด้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตามกฎหมายนั้นกำหนดว่า "รายงานทางการเงินประจำปีของบริษัท จะต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในรายงานทางการเงินนั้น" ดังนั้น เราจะเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีนั้น มีความสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญงาน และประสบการณ์ทำงานสูง จะทำให้งบการเงิน มีความน่าเชื่อถือและประกอบการตัดสินได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ

            การตรวจสอบบัญชี เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว ต้องจัดทำรายงาน เพื่อนำมาสรุปผลและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีจะประเมินหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ และแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางกิจการจะได้รับรายงานผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของกิจการ พร้อมทั้งทราบถึงประเด็นทั้งหมดจากการตรวจสอบนั่นเองครับ นอกจากแสดงความเห็นเป็นภาษาไทยแล้ว การตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจโดยชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลภาษาอังกฤษก็เป็นได้

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบภายในทีละเรื่องได้หรือไม่ ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=646

ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านกับประเภทของการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=510

การจะเป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=515

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486