บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อาชีพนักตรวจสอบภายใน หรือ Internal Auditor

 
 

 

Internal Auditor หรือ ที่เรารู้จักกันว่าเป็นอาชีพนักตรวจสอบภายใน โดยบริษัทต้องมีข้อกำหนดของการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 90001 และ ISO 14001 หรือระบบการจัดการอื่น ๆ ต้องมีการตรวจติดตามภายใน จึงต้องมีนักตรวจสอบภายในอย่าง Internal Auditor ที่มีความรู้ความสามารถ เช่น มีความรู้เรื่อง ภาษีอากร การเงินการบัญชี กฎหมาย และด้านธุรกิจ พอสมควรเลยทีเดียว และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐาน CIA หรือ Certified Internal Auditor ครับ

นักตรวจสอบแบบ Internal Auditor จะทำหน้าที่หลัก ๆ คือ ดูภาพรวมขององค์กรเสมือนผู้ช่วย CEO โดยดูประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ความเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้น การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบเรื่องการทุจริตที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กร

ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบภายในของนักตรวจสอบภายใน มีดังต่อไปนี้

- ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับว่ามีการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

- ตรวจดูความสมบูรณ์ของสารสนเทศ การเงินการดำเนินงาน   ด้านการบัญชีว่ามีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่

- ตรวจสอบวิธีการป้องกันทรัพย์สินว่ามีความเหมาะสม และพิสูจน์ได้ว่ามีการมีการใช้จริง และดูว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

- ตรวจสอบอย่างระเอียดรอบคอบ ว่าระบบที่วางไว้เป็นไปตามนโยบาย แผนที่ได้กำหนดและวางไว้ และมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรบ้าง

- ตรวจสอบประสิทธิผลความเหมาะสมและระบบการควบคุมภายในองค์กร

จากที่เราได้ทราบขอบเขตการตรวจสอบภายใน คร่าว ๆ แล้วนั้น เราจะมารู้จักประเภทการตรวจสอบภายในกันบ้างครับ ซึ่งจะแบ่งเป็น 6 ประเภท มีดังต่อไปนี้

1.        Financial Auditing คือการตรวจสอบทางการเงิน

2.        Performance Auditing เป็นการตรวจสอบการดำเนินงาน

3.        Management Auditing การตรวจสอบการบริหาร

4.        Compliance Auditing เป็นการตรวจสอบตามข้อกำหนด

5.        Information   System Auditing การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ

6.        Special Auditing การตรวจสอบพิเศษ

 

 

บทความแนะนำ

ความสำคัญในการบริหารกิจการ โดยการตรวจสอบบัญชีประจำปี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=642

รับตรวจสอบงบการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=538

รับจัดคู่มือระบบงาน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=551

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit