บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ความสำคัญในการบริหารกิจการ โดยการตรวจสอบบัญชีประจำปี

 
 

 

ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ คุณจะทราบดีว่า สิ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณนั้นก็คือ การจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ และผลการดำเนินงานของกิจการ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีใช่หรือไม่ครับ ซึ่งงบการเงินนอกจากจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการทราบถึงเงินปันผลที่จะได้รับ  ธนาคารในการพิจารณาให้เงินกู้ ส่วนผู้ลงทุนทั่วไป ที่ใช้งบการเงินของบริษัท ก็เพื่อตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นของกิจการนั่นเองครับ

            อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าวนั้น จะเป็นสิ่งที่สามารถใชประโยชน์ และเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือให้แก่บุคคลภายนอก หรือผู้ถือหุ้นได้นั้น ก็ต้องได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนนั่นเองครับ หากผู้สอบบัญชี ยังไม่ได้ตรวจสอบและลงนามการตรวจสอบ อาจทำให้มีปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารที่ไม่สุจริต อาจจัดทำงบการเงินแสดงผลการดำเนินงาน ในด้านที่ดี เพื่อปกปิดความเสียหาย หรือ ข้อมูลบางอย่างไว้ และงบการเงินอาจมีข้อผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องจากการทำบัญชีไม่เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปก็เป็นได้ครับ เช่น บันทึกบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายไว้เป็นทรัพย์สิน หรือไม่ได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีให้เป็นไป ตามระยะเวลาบัญชี  หรืออาจเปิดเผยข้อมูลและรายการที่ผู้ใช้งบการเงินควรได้รับทราบไว้ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้เปิดเผย นโยบาย การบัญชี หรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีหรือเกิดขึ้นหลังวันสิ้นปี เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ลงทุนตัดสินลงทุนผิดพลาดและทำให้เกิดปัญหาอีกหลายอย่างตามมาได้นั่นเองครับ

            เพราะฉะนั้นแล้ว การใช้บริการบริษัทที่ รับตรวจสอบบัญชีประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การตรวจสอบงบการเงินประจำปี ที่ต้องตรวจสอบงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นสำหรับรอบบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้การตรวจสอบดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นยอมรับ และรับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนครับ

 

 

บทความแนะนำ

สอบทานงบการเงินกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=641

งานตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=415

รับตรวจสอบบัญชี ลาดกระบัง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=422

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit