บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ไม่เข้าใจงานด้านบัญชี บริษัทให้คำปรึกษาช่วยคุณได้ครับ

 
 

 

หากท่านมีความคิดที่จะทำธุรกิจ สิ่งที่ต้องมีความเข้าใจก็คือ ความรู้ในส่วนของการจัดทำบัญชี เพราะการจัดทำบัญชีถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการบริหารกิจการ ถึงแม้ว่าท่านใช้บริการที่ปรึกษา มาช่วยจัดการและดำเนินการ ซึ่งในยุคสมัยนี้ก็มี รายชื่อบริษัทให้คำปรึกษาด้านบัญชี ที่มีศักยภาพและพร้อมให้คำแนะนำมากมาย แต่ท่านก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับ  ในบทความนี้ จะกล่าวถึงผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ควรทำอย่างไร ตามสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ในส่วนข้อกำหนดความรับผิดชอบ มีดังนี้

1.     ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

-   ต้องจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

-         ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

-   ต้องปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินโดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่

-   ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

-   ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ

-   ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนด

-   มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริง และถูกต้องตามกฎหมาย

2.      ผู้ทำบัญชี ต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนนั่นเองครับ

            จากการที่เรามีระบบบัญชีที่ดี รวมไปถึงการมีที่ปรึกษาที่ดี ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการของบริษัท บรรลุเป้าหมายได้จากการได้รับข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อธุรกิจของคุณคืออะไร ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=617

บัญชีส่วนเกินทุนจากการลดทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=200

อาชีพผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=207

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit