บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายในที่ดีตามหลัก COSO

 
 

 

หนทางการดำเนินธุรกิจไม่ได้ราบลื่นเสมอไปครับ ยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งมีความซับซ้อนของแผนธุรกิจ และองค์กรมากขึ้น ความเสี่ยงความเสียหายจากองค์กรก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ โดยทางบริษัทจะดำเนินงานไปในทิศทางใด ควรต้องระมัดระวังและทำให้ทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพมากทุกสุด ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเช่นกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว หัวหน้าหรือทีมผู้บริหารดูแล ไม่สามารถดูแลโครงสร้างการบริหารได้อย่างทั่วถึง และเกิดการบริหารที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงต้องมีผู้ช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น จึงต้องมีการใช้ Internal Control เป็นระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยทำให้งานในองค์กรมีการดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั่นเองครับ ทั้งยังช่วยให้การดำเนินการมีความถูกต้องเหมาะสม ป้องกันทรพย์สินและรักษาทรัพย์สินภายในขององค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตครับ

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO เป็นแนวคิด จากสถาบันชั้นนำด้านการเงินจาก 5-สถาบัน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดตั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา และศึกษาการควบคุมภายในอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการทุกคนมีบทบาทในการจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรว่า มีการดำเนินงานอย่างมทีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามการควบคุมภายในนั่นเองครับ

โดยเราจะมาศึกษาแนวคิดแบบง่าย ๆ ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างในการควบคุม

1.         Effectiveness and Efficiency of operations คือ ประสิทธิภาพของการทำงานจากวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ่มค่าและประหยัด ประกอบด้วย คน  เงิน ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือที่ใช้ เพื่อป้องกันการทจุริตและสิ้นเปลือง  ส่งผลให้เกิดกระบวนการป้องกันดูแลทรัพย์สินโดยอัตโนมัติ

2.         Reliability of financial reporting ความถูกต้องน่าเชื่อได้ของการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้รับรู้การดำเนินงานด้านงบประมาณ ซึ่งรวมถึงบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร ไปพร้อมกัน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลุกค้า เจ้าของหนี้

3.          Compliance with applicable laws and regulation คือการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย เพื่อให้การดำเนินงานบุรรลุเป้าหมายและเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริการด้านตรวจสอบบัญชี สมุทรปราการที่ครบวงจร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=612

การบริการรับตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=485

ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านเพื่อความโปร่งใส : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=487

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit