บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบภายในให้อะไรกับกิจการ แล้วควรเลือกผู้ตรวจสอบภายในอย่างไรดี

 
 

 

            การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นจะมีได้หลายส่วน เช่น เรื่องการบริหาร ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ว่ามีการเบิกจ่าย รายรับ – รายจ่ายต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบทางการเงินหรือไม่ และเป็นการจ่ายเพื่อการดำเนินกิจการจริงหรือไม่ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบบัญชีนั่นเอง

การคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในวิชาชีพตรวจสอบภายในเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา  สามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะปัญหา และให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร จะช่วยให้ระบบการทำงานต่างขององค์กรสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของบุคคลในองค์กรก็ตาม

เมื่อการดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ผลการดำเนินที่เกิดขึ้นย่อมต้องสะท้อนออกมาได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เจ้าของกิจการทราบถึงผลการดำเนินกิจการที่แท้จริง และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินธุรกิจ และคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

            ดังนั้นการเลือกผู้ตรวจสอบภายใน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

 

 

บทความแนะนำ

ที่ปรึกษาเปิดบริษัทhttps://www.amtaudit.com/view_news.php?id=261

ที่ปรึกษาการเงิน(FA)https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=488

ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=495

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit