บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานตรวจสอบภายในและวางระบบ มีระบบอะไรบ้าง ?

 
 

 

            การตรวจสอบภายในถือเป็นกระบวนการสำคัญที่บริษัทต่าง ๆ ต้องมีการถูกตรวจสอบ เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยระบบงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้

1.        ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

2.        ระบบงานบัญชีและการเงิน

3.        ระบบผลิต และการบริหารสินค้าคงคลัง

4.        ระบบการจ่ายเงิน และบันทึกเจ้าหนี้

5.        ระบบรายได้จากการขาย และบริการ

6.        ระบบการรับเงิน และบันทึกลูกหนี้

7.        ระบบงานทรัพยากรบุคคล

8.        ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร

9.        ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ก็มีสำนักงานบัญชีที่ให้บริการในเรื่องบัญชีอยู่มากมาย ซึ่งงาน บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ก็ถือเป็นหนึ่งในงานของสำนักงานบัญชีด้วยเช่นกัน โดยงานของที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบมีดังต่อไปนี้

1.        ตรวจสอบภายใน

            วางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่ที่ไม่พร้อมจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบภายในของสำนักงานจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของลูกค้า ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตและลดความรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินองค์กรโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการอีกด้วยครับ

2.        ตรวจสอบกรณีทุจริต

            ตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริต หรือ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กรของลูกค้า เพื่อให้ค้นพบข้อทุจริตดังกล่าว และลูกค้าสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายขั้นร้ายแรง

            ในการเลือกบริษัทบัญชีที่ให้บริการนั้น ควรพิจารณาทั้งในแง่ของสถิติ และจำนวนผู้เคยใช้บริการ ได้จากช่องทางอินเตอร์เน็ต ความน่าเชื่อถือของบริษัท และราคาที่สมเหตุสมผลไม่ถูก หรือแพงจนเกินไปนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทเปิดใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=64

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=65

สำนักงานบัญชีก้าวไปกับสรรพากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=66

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit