บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งานบริการตรวจสอบภายในและวางระบบ (ระยอง)

 
 

จังหวัดระยอง ถือเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการทางธุรกิจค่อนข้างมากครับ การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทหรือองค์กรจำเป็นต้องดำเนินกิจการอย่างมีแบบแผน มีเป้าหมาย และมีการดำเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถรายงานผลตรวจสอบภายหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ เมื่อมีการดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ลุล่วงแล้ว แต่เมื่อเราดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว การทำให้กระบวนการทำงานนั่น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่วนหนึ่งต้องมีการสะท้อนปัญหาด้านต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นตัวสำหรับปรับกลยุทธ์ ปรับแนวทางในการบริหารการดำเนินงาน เพื่อให้ผลของการทำงานดีขึ้น กระบวนการเหล่านี้ จำเป็นต้องเกิดจาก การตรวจสอบภายใน ที่ดีนั่นเองครับ

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าเราจะให้กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการทำงานสูงสุด จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญงาน สามารถเห็นจุด เห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อสะท้อนออกมาให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ หากใครกำลังมองหา บริษัทที่เป็น หนึ่งด้านการตรวจสอบภายใน บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอ็ม. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรในงาน บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ระยอง และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ที่หนึ่งด้านการตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ต้อง บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอ็ม. ออดิท กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น

 

 

บทความแนะนำ

สร้างธุรกิจให้ยั่งยืน ต้องจ้างผู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี จาก AMTAUDIT GROUP : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=522

นิติบุคคลอาคารชุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=528

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต หรือ CIA : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=584

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit