บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต หรือ CIA

 
 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับประกาศนียบัตรนี้ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนั่นเองครับ

วัตถุประสงค์ และขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลโดยอิสระภายในองค์กร การตรวจสอบภายในจึงมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับ สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอบเขตของการตรวจสอบภายในควรรวมไปถึง การสอบทานความเชื่อถือได้ของสารสนเทศ ด้านการบัญชีการเงิน, การสอบทานให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับแผนงานที่ปฏิบัติ และการสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สิน

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

1. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล

2. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประเภทของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน แต่ละระบบ หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใช้กัน โดยทั่วไปเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

อนาคตของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจุบันภาครัฐและสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เกิดระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแลกิจการที่ดีในการทำงานนั่นเองครับ

ทั้งนี้ ในสายงานผู้ตรวจสอบ เราสามารถเข้าฝึกอบรม หรือสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) หรือผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor Thailand : CPIAT) ได้อีกด้วยครับ

 

 

บทความแนะนำ

บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=196

ผู้สอบบัญชี (CPA) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=208

จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit