บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการรับวางระบบ และตรวจสอบภายใน

 
 

 

การก่อตั้งบริษัท และการดำเนินธุรกิจนั้น จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมายกรมสรรพากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องโดยอาจต้องมีที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะมาควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจ โดยการใช้ บริการรับวางระบบ และตรวจสอบภายใน นั่นเอง ซึ่งไม่ใช่ใครก็จะมาทำหรือมารับหน้าที่ได้ง่าย ๆ ผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดี ดังนั้น การให้บริการด้านนี้จึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งต้องมีรูปแบบ ดังนี้

บริการด้าน การตรวจสอบระบบ การควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน รูปแบบการให้บริการ

1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Performance Audit)

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)

- ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit) รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ พร้อมคู่มือการทำงาน

- Flow Chart

- วิธีการทำงาน

- นโยบายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน รายงานสรุปผลการตรวจสอบ

- ข้อผิดพลาดที่อาจตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ

- ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไข/และการป้องกัน

- แผนงานการติดตามผล

2.  ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)

- ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกสารรายงานประกอบ

- ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการทำงานและการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในที่ดี

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน

 

 

บทความแนะนำ

บทบาทหน้าที่ผู้รับบริการตรวจสอบภายในและวางระบบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=577

บริษัทตรวจสอบภายในที่คุ้มค่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=499

บริการตรวจสอบบัญชี สมุทรปราการที่มีระบบครบวงจร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=442

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit