บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บทบาทหน้าที่ผู้รับบริการตรวจสอบภายในและวางระบบ

 
 

 

            งานที่ปรึกษา บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

·      จัดระบบควบคุมภายใน

     โดยมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ผังงาน โครงสร้างองค์กร นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายฝ่ายบุคลากร นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านกฎหมาย และเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ รวมถึงจัดระบบ ERP แนะนำ ERP ที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขึ้นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริตและเกิดข้อผิดพลาด ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น และช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั่นเองครับ

·      จัดการด้านงบการเงิน

      แนะนำในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม (CONSOLIDATE) งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมประจำไตรมาส ประจำปี แนะนำในการจัดทำงบการเงินรวมเสมือนย้อนหลัง กรณีมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น รวมถึงแนะนำการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานของผู้สอบบัญชี

·      จัดระบบบัญชี

      ให้คำแนะนำในเรื่องหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ระบบบัญชี วิธีการทางบัญชี แนะนำด้าน TECHNICAL แทางด้านการบัญชี และการปิดงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี และเป็นไปตามเงื่อนไขของกิจการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวางแผนและติดตาม แก้ไขอุปสรรคในการปิดงบการเงินประจำเดือน ไตรมาสและประจำปี ร่วมกับฝ่ายบัญชีให้ทันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

            นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริการให้คำปรึกษาในเรื่องบัญชีอีกด้วย ซึ่งสามารถติดต่อไปยังบริษัทบัญชีที่สนใจเพื่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งการใช้บริการจากบริษัทที่มีความเป็นอาชีพจะช่วยให้ตัวเจ้าของกิจการเองไม่ต้องยุ่งยากกับระบบบัญชี โดยบริษัทที่ให้บริการมีทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในเขตกทม.เท่านั้น ในจังหวัดต่าง ๆ อย่างระยอง สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น ก็มีบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพคอยให้บริการด้วย

 

 

บทความแนะนำ

มาตรฐานการบัญชีเรื่องการตีราคาทรัพย์สิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=192

รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

แนะนำผู้สอบตรวจบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=237

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office
: 02-184-1846 and 02-309-3550
fax
: 02-115-1486 
ID Line
: @amtaudit