บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทำไมบริษัทถึงต้องใช้บริการตรวจสอบงบการเงิน ?

 
 

 

บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน เป็นงานที่ให้ความเชื่อมั่น และการบริการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่องภายในบริษัท บริการตรวจสอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นสูงสุด อย่างสมเหตุสมผล ว่าเป็นงบการเงินที่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้การรายงานทางการเงินโดยสภาพรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือเกิดข้อผิดพลาด การปฏิบัติงาน บริการตรวจสอบงบการเงิน ของผู้สอบบัญชีจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) กรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดทุน  โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบงบการเงิน และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน จะต้องมีมติเห็นชอบแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วยการวางแผนงานตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบ และออกรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  ให้กับกิจการเพื่อนำไปใช้งานต่อไป เช่น การส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นต้น โดยผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบงบการเงินของกิจการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จากผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีอาจมีการออกหนังสือแสดงข้อสังเกตจากการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบจะต้องมีการประสานงานกับทางบริษัท และผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุด

สิ่งที่จะได้รับ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน ว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผลจากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน

 

 

บทความแนะนำ

การวางระบบเตรียม IPO : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=520

ตรวจสอบบัญชีกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ !!! : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=575

การตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=479

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office
: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax
: 02-115-1486 
ID Line
: @amtaudit