บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ทำไมบริษัทแต่ละแห่งต้องมีการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ?

 
 

 ผู้ตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่อย่างไร และผู้ตรวจสอบภายในเป็นใครได้บ้าง ?

บทบาทสำคัญของงานบริการตรวจสอบภายใน คือ การวางระบบบัญชี และการป้องกันการทุจริตภายในบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในนั้นสามารถเป็นบุคคลภายในบริษัท ที่เรียกว่า In-houseหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ที่เรียกว่า Outsource แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทแต่ละแห่งจะใช้บริการจากบริษัทรับตรวจสอบภายใน เพราะมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทที่ใช้บริการนั่นเอง

งานบริการตรวจสอบภายในสามารถแบ่งเป็น การตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การตรวจสอบบริหารงาน และการตรวจสอบเฉพาะเรื่องตามที่กิจการต้องการ โดยทีมงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ลดความเสี่ยงในการทุจริต ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และยังช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดประสงค์ของการตรวจสอบภายใน มีความสำคัญอย่างไร ?

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้มีการควบคุมภายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

3. เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

4. เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้ใช้ผลงานตรวจสอบสำหรับการสนับสนุน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

แล้วขอบเขตของการตรวจสอบภายในมีไว้ว่าอย่างไรบ้าง ?

-            สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในต่าง ๆ ขององค์กร

-            สอบทานและตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและคำปรึกษาจากข้อมูลที่สอบทานรวมตลอดถึงทำหน้าที่ทดสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมขององค์กร

-            จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

-     เข้าร่วมประชุม สำหรับผลการตรวจสอบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน

 

 

บทความแนะนำ

บุคลิกของผู้สอบบัญชีที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ก่อนได้รับเข้าทำงาน บทความนี้มีคำตอบครับ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=568

การควบคุมภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=553

ตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=469

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office
: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax
: 02-115-1486 
ID Line
: @amtaudit