บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน

 
 

 

บริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจทางด้านรับเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน เป็นบริษัทที่มีความสำคัญกับบริษัทอื่น ๆ ทั่วไปที่ต้องการที่ปรึกษาวางระบบบัญชีให้ถูกต้อง รวมทั้งที่ปรึกษาด้านภาษีอากรต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งต้องมีที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ดีด้วย จึงทำให้บริษัทที่ทำกิจการเพื่อการตรวจสอบภายใน และเป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี จึงเป็นบริษัทที่สำคัญยิ่งขึ้น

บริษัทที่รับบริการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในแบบครบวงจร คือ บริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่รวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้บริการที่ปรึกษามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งแก่องค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ จึงเป็นองค์กร หรือบริษัทที่สามารถไว้วางใจได้ นอกจากนี้ยังต้องมีทีมงานที่มีวุฒิบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น

?  Certified Internal Auditors (CIA) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

?  Certified Information Systems Auditor (CISA) ของสมาคมผู้ตรวจสอบสารสนเทศ

?  Certified Fraud Examiners (CFE) ของสมาคมผู้ตรวจสอบทุจริต

หลักการของบริการของบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน

Knowledgeable Team

Accountability Partner

Notable Services

Dependable Consulting

Independence And Integrity

Technology Focus

เป็นองค์กร หรือบริษัทที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรวิชาชีพของคนไทยที่มีคุณภาพ และสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสูง และมีความทัดเทียมกับองค์กรหรือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในต่างประเทศ โดยยึดถือการให้บริการภายใต้หลักการที่ดี และยุติธรรม

 

 

บทความแนะนำ

หาผู้สอบบัญชีปี2561 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=81

รับตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=82

มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=83

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit