บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การควบคุมภายใน

 
 

 

หลายท่านที่ได้ดำเนินธุรกิจ คงเคยจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องการตรวจสอบ โดยการจ้างบริษัทภายนอกมาตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ดี ในระบบงานภายในเราจึงจำเป็นต้องการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่การดำเนินงานจะต้องประกอบด้วยความถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการทุจริต หรือการทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยมีวิธีและแนวคิดที่ได้มาจากการพัฒนาจากสถาบันการเงิน 5 สถาบันจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกัน เกิดเป็น The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือที่เรียกว่าแนวคิด  COSOโดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ใช้เพื่อในการระบบควบคุมภายในดังนี้...

วัตถุประสงค์

1.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

2.ความน่าเชื่อของการรายงานผลทางการเงิน

3.การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์ประกอบของการ ควบคุมภายในตามแนวคิด COSO มี 5 ข้อ ดังนี้

1.Control Environment สภาพแวดล้อมควบคุม

เป็นเรื่องของการควบคุมภายในที่กำหนด เป็นโครงสร้าง นโยบาย และระเบียบ วิธีปฏิบัติที่มีผลมาจากทัศนคติของผู้บริหาร ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดังนี้

-            ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

-            ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

-            การมีส่วนร่วมของคณะกรรมกรบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

-            ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน

-            โครงสร้างการจัดองค์กร โดยให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินงานขององค์กร

-            วิธีมอบอำนาจและความรับผิดชอบ

-            นโยบายด้านทรัพยากรกมมนุษย์

2. Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง

ในการดำเนินงานของบริษัท เราต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพราะจะสามารถตรวจสอบได้ว่าขั้นตอนนี้จะเกิดความเสี่ยง เราจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

3.Control Activities กิจกรรมควบคุม

เป็นการควบคุมนโยบาย  มาตรการ และวิธีการดำเนินงานที่นำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ว่าสามารถตอบสนองให้ปฏิบัติตามได้

4. Information and Communication ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

แยกเป็น 2 ลักษณะ

- ข้อมูลสารสนเทศ มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริหารไปทุกระดับขององค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- ข้อมูลด้านการสื่อสาร ไว้ส่งสารถึงผู้รับ และตอบกลับมาได้

5.Monitoring การติดตามประเมินผล กฎหมาย กฎระเบียบ

ตืดตามในการประมวลผล เพราะในทุกขั้นตอนย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการขายกิจการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่นอกกลุ่มบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=113

อื่นๆ กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=114

ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีปีละเท่าไร สามารถชำระได้กี่ปี ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=115

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit