บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับจัดคู่มือระบบงาน

 
 

 

            การดำเนินงานในรูปแบบบริษัท หรือองค์กรต่างๆ จะมีการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบมีแผนงานในการทำงานที่ดี รวมถึงสามารถมีการตรวจสอบภายหลังได้ง่าย ได้อย่างเป็นระบบจนสามารถรายงานออกมาเป็นรูปแบบที่พบข้อบกพร่อง ตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ ตามวิธีการทำงาน สรุปผล ตรวจสอบได้อย่างดี มีหลักฐานอ้างอิง และมีความคิดเห็นจากฝ่ายทดสอบ ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหา ที่จะสามารถนำมาใช้งาน เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานขององค์กรนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยรูปแบบของการจัดทำคู่มือระบบงานก็จะเป็นดังนี้

1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน โดยทำการตรวจสอบระบบบัญชี ตรวจสอบประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบตามระบบระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยลูกค้าจะได้รับรายงานงานจากการตรวจสอบ คือ คู่มือระบบงาน Flow Chart วิธีการทำงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยภายในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ จะระบุข้อผิดพลาด/ผลกระทบ/ความเห็นจากฝ่ายทดสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขและการป้องกัน รวมถึงแผนงานในการติดตามผล

            2. ด้านการให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายในตามแนว Consulting Service โดยทำการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง และเอกสารรายงานประกอบ นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

            บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กรุ๊ป จำกัด ให้บริการในเรื่องการจัดทำระบบงานต่างๆ รวมถึงรับจัดคู่มือระบบงาน ภายในหน่วยงานหรือองค์กร ที่จะช่วยให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างลุล่วง และมีแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีนะครับ ทำให้สามารถตรวจสอบระบบงานได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

บทความแนะนำ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1 บังคับใช้แต่เฉพาะกับสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบลูกค้าบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นใช่หรือไม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=119

อื่น ๆ : การคิด EARNINGS PER SHARE ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=121

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=122

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit