บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาด้านภาษี

 
 

 

บริษัทที่จดทะเบียนจำเป็นต้องยื่นภาษาประจำปีทุกแห่ง และต้องมีที่ปรึกษาด้านภาษีอาจเป็นพนักงานประจำของบริษัทเอง หรือพนักงานชั่วคราว หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในทางด้านภาษีอากรให้แก่บริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีแผนงานเพื่อการเข้าตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดที่ดีและมีความสามารถ เป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเอง ถ้าได้ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีไม่ดีหรือเป็นผู้ขาดความรู้ความสามารถการดำเนินงานของบริษัทอาจต้องชะงักงัน หรือแม้แต่ต้องหยุดกิจการไปเลยก็มี ดังนั้นการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และภาษีอากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องดูให้ดี หาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารับหน้าที่ทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่ปรึกษาด้านภาษี คืออะไร อาชีพที่ปรึกษาทางด้านภาษี คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยวางแผน และให้คำปรึกษาทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎหมาย จัดทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี ติดต่อกับกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมในเรื่องของการขอคืนภาษีรายได้ ให้กับบริษัทตามระเบียนกรมสรรพากรประจำปี

ข้อดีของการมีที่ปรึกษาด้านภาษี การมีที่ปรึกษาด้านภาษีนั้น นอกจากจะช่วยให้งานของเราราบรื่น ถูกต้อง ชัดเจนแล้ว ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น

ลดความเสี่ยงทางด้านภาษี การที่บริษัทมีที่ปรึกษาด้านภาษีจะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะโดนเรียกภาษีย้อนหลังลงได้

ประหยัดเงินภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษี จะให้คำปรึกษา ชี้แนะจุดผิดพลาดที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้

บริษัทอุ่นใจ ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง การจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีดี ๆ สักคนทำให้เราหมดปัญหาในเรื่องของการเคลียร์บัญชีได้

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ (POLICY AND PROCEDURE) ตามมาตรฐาน TSQC1 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=132

การนำเสนองบการเงิน : สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทจำกัด กรณีที่เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=133

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ : การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ32 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=134

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit