บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี และที่ปรึกษาด้านภาษี

 
 

 

ผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทใหม่ เพื่อทำธุรกิจและเพื่อการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นต้องใช้บริการที่ปรึกษาวางระบบบัญชี และที่ปรึกษาด้านภาษีที่ดี ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการมีที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในที่ดีย่อมจะได้เปรียบกว่า จึงต้องหาผู้ที่เป็นที่หนึ่งด้านตรวจสอบบัญชีไว้เป็นที่ปรึกษาทั้งส่วนตัว และบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีความเจริญก้าวหน้าต้องมีที่ปรึกษาที่ดี ที่ปรึกษาที่ดีอาจเป็นได้ทั้งผู้ที่อยู่ภายในบริษัทหรือผู้ที่เป็นคนนอกที่ทำอาชีพบริการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

บริการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ต้องรอบรู้และปฏิบัติดังนี้

ระบบควบคุมภายใน จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (MANUAL)  ผังงาน (FLOWCHART) โครงสร้างองค์กร (ORGANIZATION STRUCTURE) นโยบาย (POLICY) เช่น โดยเฉพาะนโยบายด้านการบัญชีและระบบการเงิน ทั้งการจ่ายเงิน ระบบเงินสดย่อย เงินสำรองจ่าย รวมทั้งนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายทางด้านฝ่ายบุคลากรและการจ้างงาน นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านกฎหมาย เงื่อนไขอำนาจในการอนุมัติต่าง ๆ

ระบบ ERP (ถ้ามี) และระบบควบคุมภายใน รวมถึงต้องมีส่วนร่วมในการขึ้นระบบการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ         

ด้านบัญชี สามารถให้คำแนะนำในเรื่องหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ระบบบัญชี วิธีการทางบัญชี แนะนำด้าน TECHNICAL ทางด้านการบัญชี และการปิดงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี และเป็นไปตามเงื่อนไขของกิจการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และตรงความต้องการของผู้สอบบัญชี เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

 

 

บทความแนะนำ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS FOR NPAES) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=135

ผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานได้อย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=136

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (IFRS FOR SMES) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=137

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit