บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เพราะขั้นตอนการทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านต้องมีขั้นตอนจึงควรจ้างบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชี

 
 

 

แน่นอนว่านิติบุคคลหมู่บ้านนั้นก็จะต้องมีการทำบัญชีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการเช่นกัน ฉะนั้นคณะกรรมการนิติบุคคลนั้นจึงควรจ้างบริษัทที่มี บริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน ให้มาดำเนินการในเรื่องของการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีน่าจะดีกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่ามันมีขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นเอง ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการบัญชีนั่นเอง ฉะนั้นในวันนี้เราจึงนำขั้นตอนเหล่านี้มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนให้ได้ทราบกัน ดังนี้

1.        ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้

2.        การทำบัญชีต้องมีมาตรฐาน มีรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นจริง ฉะนั้นควรเลือกบริษัทที่มี บริการตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้าน ที่มีการทำงานที่เป็นมืออาชีพ

3.        รายละเอียดในบัญชีต้องมีชนิด ข้อความ และรายการที่กำหนด รวมถึงระยะเวลาในการลงบัญชีด้วย

4.        เอกสารหลักฐานใดๆ ที่ใช้ประกอบในการลงบัญชีต้องถูกต้องครบถ้วน เช่น หลักฐานในการลงรายการหรือใบเสร็จ เป็นต้น

5.        การปิดงบบัญชีการเงินนิติบุคคลและอาคารชุดครั้งแรกจะปิดภายใน 12 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายน

6.         งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการนิติบุคคลต้องทำการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขึ้น

7.   ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชีต้องยื่นงบการเงินหมู่บ้านหรืออาคารชุดต่อกรมที่ดินภายในจังหวัด

8.        ต้องเก็บรักษาบัญชี รวมถึงเอกสารต่างๆ เอาไว้ด้วย โดยเก็บไว้ ณ สถานที่ทำการ และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันปิดบัญชี

 

 

บทความแนะนำ

ถ้าเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องออก"งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" หรือไม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=138

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานการเงินที่มีการนำมาปฏิบัติใช้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=139

ถ้าปีที่แล้วผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ปีนี้กิจการมีการปรับปรุงข้อผิดพลาดของปีก่อน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=140

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit