บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำบริษัทให้คำปรึกษาเข้าตลาด

 
 

 

            เงินทุน ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับ เงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้องค์กรของเราอยู่ได้ ซึ่งการระดมทุนเข้ามาในอง๕กร ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งก็เช่นการระดมเงินทุนจากการที่เรานำบริษัทเข้าตลาด ในที่นี้ก็คือ ตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง

            ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก

เมื่อเราทราบถึงลักษณะของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะเห็นว่าเงินทุนของเราจะเพิ่มขึ้น ในลักษณะของการนำบริษัทเราไปเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อื่น ตามสัดส่วนของมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อด้อยของการนำบริษัทเข้าตลาด ก็คือ สัดส่วนความเป็นเจ้าของลดลง ต้องแบ่งกำไรให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอนมากขึ้น การตัดสินใจอาจช้าลง ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ซึ่งอาจมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จะเห็นว่ายังมีข้อด้อยอยู่เสมอเพื่อให้ไม่เสียโอกาสในการมาทำ และต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนำเข้าตลาด ด้วยบริษัทที่หนึ่งแนะนำบริษัทให้คำปรึกษาเข้าตลาดเลยนะครับ

 

 

บทความแนะนำ

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=146

กรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน แล้วต้องแก้ไขงบการเงิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=147

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=148

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit