บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกัน

 
 

 

สำหรับใครก็ตามที่กำลังศึกษาในเรื่องของการตั้งบริษัทหรือเรื่องที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในกิจการหนึ่งๆ นั้นก็อาจจะเจอกับเรื่องของ การจัดทำงบการเงิน เข้าและก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม เพราะบางกิจการที่เปิดเป็นบริษัทเล็กๆ นั้นก็มี การจัดทำงบการเงิน นี้ด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะบอกกันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรต่อกิจการหนึ่งๆ รวมถึงงบการเงินที่เราจัดทำขึ้นนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ซึ่ง การจัดทำงบการเงิน นั้นก็คือ รายงานทางการเงินที่เป็นแบบแผน ทั้งนี้มันก็จะแสดงให้เราเห็นว่า กิจการของเรานั้นอยู่ในสภาวะใด มีสภาพคล่องทางการเงินแค่ไหน และเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วฝ่ายบริหารก็จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปนั่นเอง โดย การจัดทำงบการเงิน นั้นมันก็จะประกอบไปด้วย

1.         งบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งมันก็จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ โดยจะบอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

2.         งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่า ผลการดำเนินงานของกิจการเรานั้นมีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไรอย่างไร และการดำเนินธุรกิจนั้นยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่นั่นเอง

3.         งบกระแสเงินสด ซึ่งมันก็จะแสดงถึงการได้มาและจ่ายไปของเงินสด โดยงบประเภทนี้จะมีที่มาจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินนั่นเอง

4.    งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ ซึ่งมันก็จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในรอบบัญชีนั้น

5.         ส่วนของหมายเหตุเพิ่มเติมประกอบงบการเงิน ซึ่งข้อมูลใดที่ยังไม่มีก็จะถูกนำมาจัดเก็บอยู่ในส่วนนี้นั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนการกู้ยืม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=152

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 : การจัดประเภทเงินลงทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=153

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : การปรับมูลค่าเงินลงทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=154

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit